نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه امتحانات نهایی

بازدید از حوزه امتحانات نهایی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

حمیدادبی معاونت آموزشی وفتوحی کارشناس سنجش وامتحانات از حوزه ی امتحانات نهایی شهریورماه در دبیرستان خادم زاده بازدیدنمودند وازنزدیک باروند اجرایی آزمون مطلع گشتندوهمچنین ازدفتر آموزشگاه که درحال بازسازی می باشد نیز بازدید کردند.