اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از بازگشایی مدارس در مقطع ابتدایی دوره اول

بازدید از بازگشایی مدارس در مقطع ابتدایی دوره اول


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

در این بازدید معاون پرورشی و تربیت بدنی،کارشناس مسول امور اداری به همراه کارشناس بهداشت اداره ی آموزش و پرورش شهرستان از پروتکل های بهداشتی در بازگشایی پایه های اول و دوم ابتدایی بازدید به عمل آوردند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات