نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات طرح جامع و هنرستانهای شهرستان

بازدید از امتحانات طرح جامع و هنرستانهای شهرستان


محمد اشرفیان و حمید ادبی ، مدیر و معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان صبح امروز از امتحانات نهایی هنرستانها و طرح جامع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز مدیر و معاون آموزشی این مدیریت ضمن بازدید از حوزه های امتحانات نهایی هنرستانها، طرح جامع و دبیرستانهای متوسطه اول و دوم ، روند برگزاری امتحانات را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.