نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدبازرسان وزارتی از 9آموزشگاه ودایره سنجش مدیریت آموزش وپرورش اردکان

بازدیدبازرسان وزارتی از 9آموزشگاه ودایره سنجش مدیریت آموزش وپرورش اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

بازرسان وزارتی متشکل از ریاست اداره سنجش وهمچنین کارشناسان مناطق آموزش وپرورش تهران از 9آموزشگاه وهمچنین دایره سنجش مدیریت آموزش وپرورش اردکان بازدیدکردند؛این بازدیدها در قالب طرح جامع نظارت در حوزه سنجش انجام گرفت ودفاتر واسنادواجرای آیین نامه ها وارزشیابی مستمر(تکوینی)بررسی وسپس در جلسه ای با حضور بازرسان وزارتی، مدیر ،معاونین وکارشناسان آموزش وپرورش اردکان وهمچنین مدیران مدارسی که مورد بازدید قرار گرفتند جمع بندی به عمل آمد که در مجموع از عملکردمدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان رضایت خود را اعلام وپاره ای از نکات لازم را برای هرچه بهتر شدن این عملکرد بیان داشتند.