اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

آگهی مزایده (نوبت اول)

آگهی مزایده (نوبت اول)


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان در نظر دارد بهره برداری از املاک مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یک سال شمسی از طریق تشریفات قانونی به مزایده گذاشته و با شرایط ذیل به صورت اجاره واگذار نماید.

ردیف

نام ملک

آدرس

کاربری

قیمت پایه اجاره ماهانه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

آموزشگاه ابن سینا

میدان چادرملو

آموزشی

60000000

72000000

2

آموزشگاه افخمی

میدان آیت الله خاتمی(ره)

آموزشی

18000000

21600000

3

آموزشگاه سروش

خیابان شهید احمدی روشن

آموزشی

34800000

41760000

4

آموزشگاه امین الرعایا

خیابان باهنر، کوچه 54

آموزشی

33800000

40560000

5

آموزشگاه شهید کمالی

خیابان دکتر شریعتی

آموزشی

21000000

25200000

6

آموزشگاه مرحوم امینی

خیابان شهید صدوقی

آموزشی

10800000

12960000

7

آموزشگاه حسنی

خیابان صدرآباد کوچه 52

آموزشی

39000000

46800000

8

مغازه جنب شهدای فرهنگی

خیابان شهید رجایی

تجاری

13000000

15600000

9

قسمتی از خوابگاه مطهری

میدان شهید فهمیده

آموزشی

34200000

41040000

10

سالن هنرستان مطهری1

میدان شهید فهمیده

تجاری

5000000

6000000

11

قسمتی از کانون امام

خیابان امام خمینی (ره)

تجاری

48000000

57600000

12

سالن هنرستان مطهری 2

میدان شهید فهمیده

تجاری

2600000

3120000

1)      مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه نسبت به قیمت پایه از حیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و بایستی در پاکت جداگانه تسلیم مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان گردد. برای دریافت برگه شرکت در مزایده به کارشناس حقوقی آموزش و پرورش اردکان مراجعه شود.

2)      مبلغ تضمین شرکت در مزایده ده درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید این مبلغ را به حساب تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به شماره شبای 540100004072031207835836 IR بنام خزانه معین استان یزد نزد بانک مرکزی واریز کرده و فیش آن را به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده به واحد حقوقی آموزش و پرورش اردکان تحویل نمایند.

3)      به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مشروط، مبهم و خارج از مهلت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4)      سپرده برندگان اول، دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد خودداری نماید، وجه واریزی وی به نفع آموزش و پرورش ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد. در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ حاضر به عقد قرارداد نشوند، وجه واریزی آنان نیز به نفع آموزش و پرورش ضبط خواهد شد.

5)      مهلت قبول پیشنهادات متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 24/02/1399 است.

6)       کلیه پاکت‌های حاوی پیشنهادات متقاضیان در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 25/02/1399 در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بازگشایی خواهد شد. کلیه شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یادشده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت کنند.

7)      پرداخت کلیه هزینه‌های مزایده اعم از هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

8)      کمیسیون مزایده در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات