اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

آگـهی مـزایده (نوبت اول)

آگـهی مـزایده (نوبت اول)


آگـهی مـزایده (نوبت اول)

مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اردکان در نظر دارد یک قطعه از زمین واگذاری خیّر بزرگوار سرکار خانم سلطان زاده قاسمی به پلاک ثبتی 5/3397 بخش 20 یزد واقع در خیابان صدرآباد، خیابان دانشگاه را جهت احداث آموزشگاه با شرایط ذیل به مزایده بگذارد.

ردیف

موقعیت قطعه

کاربری

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه هر متر مربع (ریال)

1

قطعه شرقی

ملکی

32/636

51000000

 

 

  1. مبلغ پیشنهادی نسبت به قیمت پایه از حیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و بایستی در پاکت جداگانه تسلیم واحد خیّرین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان گردد. برای دریافت برگه شرکت در مزایده به واحد خیّرین آموزش و پرورش اردکان مراجعه شود.
  2. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ده درصد قیمت پایه مزایده (3245232000ریال) است که متقاضیان باید این مبلغ را طی یک فقره چک به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده به واحد خیّرین آموزش و پرورش اردکان تحویل نمایند.
  3. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مشروط، مبهم و خارج از مهلت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. سپرده برندگان اول، دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد مجمع خیّرین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد خودداری نماید، چک وی به نفع مجمع خیّرین مدرسه ساز ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد. در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ حاضر به عقد قرارداد نشوند، چک آنان نیز به نفع مجمع خیّرین مدرسه ساز اردکان ضبط خواهد شد و تصمیم در مورد واگذاری زمین به نفرات بعدی و یا برگزاری مزایده دوم بر عهده مجمع خیرین مدرسه ساز میباشد

 

  1. مهلت قبول پیشنهادات متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 23/11/1399 است.
  2. کلیه پاکت‌های حاوی پیشنهادات متقاضیان در ساعت 19روز شنبه مورخ 25/11/1399 در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بازگشایی خواهد شد. کلیه شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند در موعد یادشده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت کنند.
  3. پرداخت کلیه هزینه‌های مزایده اعم از هزینه کارشناسی و انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.
  4. کمیسیون مزایده در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است.
  5. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 32226260 و 32229975 تماس حاصل فرمایند.

مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اردکان

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات