نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه سرگروه های آموزشی متوسطه اول

اولین جلسه سرگروه های آموزشی متوسطه اول


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش اردکان :

اولین نشست سرگرو ه های آموزشی متوسطه اول برگزار گردید .دراین جلسه سرگروه ها به بحث وتبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف آموزشی وپرورشی رشته ی مورد تدریس خود پرداختند.درادامه محمد اشرفیان به اهمیت نقش مدیران گروه در موفقیت های گذشته متوسطه اول پرداخت وخواستار تعامل بیشتر سر گروه ها ونظارت بیشتر آنان برفعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس شد . درادامه ادبی معاون آموزشی ضمن تشکر از سرگروه ها ، سرگروه های آموزشی را حلقه اتصال اداره با آموزشگاه دانست وانتظارات وتوقعات اداره آموزش وپرورش از سرگروه هارا بیان کرد در پایان از اسماعیل کمالی کارشناس سابق پست گرو ههای آموزشی تقدیر وتشکر به عمل آمد.