نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات نوبت دوم به روایت تصویر

امتحانات نوبت دوم به روایت تصویر


صبح امروز مدیر و مسئولین حوزه آموزش و ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش شهرستان از روند برگزاری امتحانات مقاطع متوسطه و ابتدایی دوره دوم بازدید کردند.