نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ارزیابی طرح تدبیر در دبستانهای شهرستان

آغاز ارزیابی طرح تدبیر در دبستانهای شهرستان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان حمید ادبی، معاون آموزشی ،بهمراه کارشناس آموزش ابتدایی این مدیریت با حضور در دبستان آسایش روند اجرای طرح تدبیر را در این آموزشگاه مورد ارزیابی قرار دادند.

گفتنی است هدف از اجرای طرح تدبیر، طرح‌ریزی و هدایت ساختار مدیریت برنامه محور مدرسه به عنوان مظهر توانمندسازی نیروی آینده می باشد و شناسایی اولویت‌های مدرسه و مدیریت آنرا بهبود و متعالی سازد.