نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام تیم پیشتازان شهرستان اردکان به اردوی ملی

اعزام تیم پیشتازان شهرستان اردکان به اردوی ملی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

هشت نفر از چهارده نفردانش آموزپسر برترپیشتاز شهرستان اردکان که حائز رتبه اول دررشته های صف جمع ورژه ترکیبی  وهمچنین مهارت ساخت پروژه واجاق صحرایی شدند؛با بدرقه جمعی از مسئولین واحد پرورشی وسازمان دانش آموزی به اردوگاه شهید باهنر تهران اعزام گردیدندتا باسایر منتخبین استانها به رقابت بپردازند.