نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسناد مالکیت 57 قطعه زمین های مسکونی، تجاری پروژه اندیشه‌1 به نام اعضا تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان سند زده شد

اسناد مالکیت 57 قطعه زمین های مسکونی، تجاری پروژه اندیشه‌1 به نام اعضا تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان سند زده شد


بنا به اعلام تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان طی روزهای گذشته اسناد مالکیت قطعی  زمینهای مسکونی و تجاری پروژه اندیشه 1 این تعاونی در دفترخانه اسناد رسمی به نام اعضا محترم تعاونی مسکن خانه و کاشانه فرهنگیان اردکان انتقال یافت.  
در این مرحله تعداد 57 عضو این تعاونی اسناد مالکیت قطعی خود را دریافت نمودند.
بنا بر اعلام این تعاونی پروژه اندیشه 2 این تعاونی با مشارکت در خرید 34 نفر از اعضا تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان در مرحله اعلام نظر کمیسیون ماده 5 جهت تغییر کاربری قرار دارد.