نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه تصحیح امتحانات نهایی بازدید شد

از حوزه تصحیح امتحانات نهایی بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان و حمید ادبی ‌،مدیر و معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان از حوزه تصحیح اوراق امتحانات نهایی بازدید بعمل آورده و روند تصحیح اوراق امتحانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.