نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه تصحیح امتحانات نهایی بازدید شد

از حوزه تصحیح امتحانات نهایی بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر و کارشناس حراست این مدیریت از حوزه تصحیح امتحانات نهایی شهرستان بازدید به عمل آورده و روند تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.