نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه اول بازدید شد

از امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه اول بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، صبح امروز مدیر و کارشناسان آموزش متوسطه اول و ارزیابی عملکرد این مدیریت ازحوزه های  امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه او.ل شهرستان بازدید بعمل آورده و روند اجرای آن را مورد ارزیابی قرار دادند.