اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

از امتحانات نهایی پیش دانشگاهی بازدید شد

از امتحانات نهایی پیش دانشگاهی بازدید شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر و کارشناس حراست این مدیریت از حوزه برگزاری امتحانات نهایی پیش دانشگاهی بازدید به عمل آورده و روند برگزاری امتحانات را بررسی کردند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات