نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتمام طرح توسعه کانون فرهنگی،تربیتی حضرت امام خمینی (ره)

اتمام طرح توسعه کانون فرهنگی،تربیتی حضرت امام خمینی (ره)


روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اتمام طرح توسعه سالن کانون فرهنگی ،تربیتی حضرت امام خمینی(ره) با حضوررییس آموزش و پرورش وهیئت همراه؛ لازم به ذکراست که ظرفیت این سالن با زیربنای  ۲۵۰متر به ۶۰۰نفرافزایش یافته است.