حداقل کردن حداکثر

سفر وزیرآموزش وپرورش به یزدشایعه ای شیطنت آمیز؟!

بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در ادامه روند جو سازی خود درمورد مدرسه اتباع افغان درشاهدیه یزد به دروغ مدعی شد که وزیر آموزش و پرورش برای حل این موضوع به یزد سفرکرده است.


بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در ادامه روند جو سازی خود درمورد مدرسه اتباع افغان درشاهدیه یزد به دروغ مدعی شد که وزیر آموزش و پرورش برای حل این موضوع به یزد سفرکرده است.
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش با تکذیب این شایعات باردیگر یادآور می شود مسئله ای که این بنگاه خبری باآب وتاب چند روزی است به آن پرداخته ؛ یک شیطنت رسانه ای است چرا که موضوع مدرسه جهاد شهر شاهدیه درهمان روز اول مهر حل شد و دانش آموزان افغان از روز دوم مهر دراین مدرسه به تحصیل مشغول شدند .
 آموزش و پرورش استان باسپاس ازاصحاب محترم رسانه انتظار دارد گروه ها وکانال های مجازی در انعکاس اخبار بدون منبع و شایعات دقت بیشتری به خرج دهند تا خدای ناخواسته آتش گرم کن دشمنان نشوند.

آدرس کوتاه: