حداقل کردن حداکثر

اطلاعیه شماره2 آزمون پیمانی سال 1396 وزارت آموزش و پرورش

اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درخصوص بررسی مدارک و مصاحبه استخدامی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال1396

جهت دریافت برنامه زمان بندی تحویل مدارک به امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک کنید
آدرس کوتاه: