نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

حداقل کردن حداکثر
« بازگشت

18061255102 شناسايي و ساماندهي و استفاده از امكانات مدارس ، پژوهشسرا ها و .. براي پركردن اوقات فراغت در طول سال تحصيلي تا تعطيلات تابستاني

شناسايي و ساماندهي و استفاده از امكانات مدارس ، پژوهشسرا ها و .. براي پركردن اوقات فراقت در طول سال تحصيلي تا تعطيلات تابستاني

نوع خدمت:الکترونیکی: شامل 

1- ساماندهي تشكلهاي دانش آموزي ( شورا دانش آموزي،بسيج دانش آموزي و ... )
2- برگزاري مسابقات و جشنواره هاي علمي ، فرهنگي ، هنري و ... دانش آموزان و معلمان

آدرس: سایت همگام مدارس 

 جشنواره خوارزمی

آدرس کوتاه: