نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با سراسر استان مرحله اول آزمون علمی در شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مرحله اول آزمون علمی دانش آموزان پایه های دهم و سوم دوره دوم متوسطه همزمان با سراسر استان در دبیرستانهای شهرستان برگزار شد و کارشناسان و مسئولین دوایر این مدیریت با حضور در مدارس روند برگزاری آن را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.