نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هدایت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه نهم

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم جهت ورودبه پایه دهم دردبیرستان امام حسن مجتبی(ع)آغازگردید و نزدیک به 450نفرازدانش آموزان دختر شهرستان اردکان هدایت تحصیلی شدند.