نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه شورای اداری در سال96 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه شورای اداری این مدیریت برگزار شد.

بحث و بررسی در راستای هماهنگی بیشتر بین دوایر و واحدها در جهت تسهیل امور آموزشی و پرورشی، اداری و امور مربوط به مراجعان و بیان نکاتی در خصوص آمادگی در برابر باج افزار WannaCryو جاسوسی و تخلیه تلفنی از موضوعات این جلسه بود.