نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی به مرحله کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش ویادگیری

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

سه نفراز همکاران رشته دینی وعربی به جشنواره کشوری نوآوری در فرآیندآموزش ویادگیری راه یافتند. زهراشجاعی،سعیده کمالی وفاطمه دهقانی از دبیران مقطع متوسطه اول هستند که برای اولین باراز شهرستان اردکا ن به این جشنواره راه پیدا کردند.گفتنی است که این جشنواره به ابتکارمعاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزارمی گردد ودومین دوره خود راپشت سرمی گذارند، این جشنواره با هدف تحقق راهکار11/7سندتحول بنیادین آموزش وپرورش مبتنی برتوسعه زمینه وافزایش توانمندی های حرفه ای میان معلمان اجرامی شودوسبب تبادل تجارب ودستاوردهادر سطح محلی وملی می باشد.

آدرس کوتاه: