نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی وکارگاه آموزشی طرح جابرابن حیّان

جلسه هماهنگی وکارگاه آموزشی طرح جابرابن حیّان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

طرح جابرابن حیّان به صورت کارگاه آموزشی وجلسه هماهنگی رابطان باشرکت 30آموزشگاه ابتدایی در سالن جلسات اداره آموزش وپرورش اردکان برگزار شد؛ملیحه رضایی داوراستانی این طرح در توضیح گفت هدف از اجرای این طرح ایجادهماهنگی های لازم از طرف گروههای آموزشی شهرستان اردکان وایجاد تقویت روحیه علمی دانش آموزان درزمینه های پژوهش وتحقیقات علمی است که هرساله برگزارمی شود  دراین جلسه معاون آموزشی،کارشناس آموزش ابتدایی مدیریت آموزش پرورش نیزحضورداشتندودیدگاه خود راپیرامون هرچه بهتروموثر برگزارکردن طرح مزبوربیان کردند.