نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دبیران دبیرستان شاهد شهید رجایی

جلسه دبیران دبیرستان شاهد شهید رجایی


روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان شاهد شهید رجایی در محل آموزشگاه تشکیل شد ودر این جلسه مدیر اداره ،معاونین وکارشناسان اداره نیز حضور داشتند ،ابتدا محمد علی عبدی مدیر آموزشگاه گزارشی در خصوص وضعیت مدرسه ارائه داد وسپس دبیران آموزشگاه دغدغه ها وسوالات خود را مطرح نمودند،درخاتمه رییس وکارشناسان اداره به بیان مطالب وپاسخ به سوالات دبیران پرداختند.

.

.