نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه هیئت امنای دبیرستان ماندگارشرف

تشکیل اولین جلسه هیئت امنای دبیرستان ماندگارشرف


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

اولین جلسه هیئت امنای دبیرستان شرف باشرکت تمامی اعضاءدراین آموزشگاه برگزارشدابتداحسین شاکرمدیرآموزشگاه ماندگارشرف درخصوص نحوه پذیرش دانش آموزان پایه توضیح دادودرادامه گزارشی ازپذیرفته شدگان کنکورارائه شدودرخاتمه نیزصورت وضعیت مالی سال گذشته آموزشگاه خدمت اعضاءارائه گردید.سپس محمودزارع معاون آموزشی اداره کل آموزش وپرورش استان که ازاعضاءهیئت امنانیزمی باشد درمورد بحث هایی که مطرح گردیدازاعضاء نظرخواهی کرد.ومصوبات زیربه تصویب اعضا رسید.
1- تصویب صورت وضعیت مالی آموزشگاه .
2-تشکیل کارگروهی برای آسیب شناسی کنکور سال گذشته آموزشگاه.
3- توجیه دانش آموزان پیش دانشگاهی در خصوص انتخاب رشته مرتبط.
4-پیگری آقای مشتاقیان ریاست میراث فرهنگی بابت اعتبارصدمیلیونی برای دبیرستان ماندگار.
5-تهیه گزارشی توسط مدیر برای نمایش وضعیت مدرسه درسه سال گذشته.