نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل دبیرستان نمونه سعدی از دبیران آموزشگاه

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

رضا خدایی مدیر دبیرستان نمونه سعدی از دبیران آموزشگاه خود به همراه خانواده هایشان طی مراسمی دریک گردهمایی دوستانه تقدیر وتشکر نمود، محمد اشرفیان مدیر اداره به همراه معاون آموزشی وبرخی دیگرازکارشناسان نیزدراین مراسم حضور داشتند و ازکادر دبیرستان ،دبیران زحمت کش وخانواده های  آنان که به قسمی در فرایند آموزش وپرورش شهرمشارکت دارند، تقدیر وتشکر نمود.

.