نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور بررسی روند سوادآموزی در شهرستان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور ارزیابی روند سوادآموزی بیسوادان شهرستان گروه بهبود کیفیت تشکیل جلسه داد.در این جلسه که امین الرعایا ،معاون سوادآموزی و محمدی کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی دوره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان در آن حضور داشتند مسائل و مشکلات موجود در راه سوادآموزی افراد بیسواد مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.