نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی با رویکرد تحکیم ارزشها و باورهای دینی ، آموزه های سیاسی ، اجتماعی درتمامی مقاطع تحصیلی شهرستان اردکان برگزار گردید. از جمله وظایف شورای مدارس، انتقال نظرات، پیشنهادات و مشکلات دانش آموزان و آموزشگاه به مدیرمی باشد.این نظرات وپیشنهادات بوسیله کمیته های تخصصی از قبیل کمیته فرهنگ و قران، کمیته بهداشت، کمیته علمی و آموزشی، کمیته هنری، کمیته سیاسی و اجتماعی، کمیته تعاون و فعالیتهای گروهی و کمیته ورزشی صورت می پذیرد.

 

آدرس کوتاه: