نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرروش ازمدارس متوسطه دوم اردکان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اردکان،کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرورش استان از مدارس متوسطه دوم شهرستان اردکان  بازدید کردند.
هادی نیا و فلاحی ،کارشناسان اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بهمراه فتوحی، کارشناس سنجش این مدیریت، ازتعدادی مدارس متوسطه دوم شهرستان بازدیدکرده و دفاتر ارزشیابی و امتحانات و مستندات ارزشیابی مستمر آنها را مورد بررسی قراردادند و در پایان با حضوردر واحد سنجش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به بررسی دفاترواسنادمربوط به این واحد نیزپرداختند.