نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس ناحیه 5 مشهد از مدارس اردکان

بازدید مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس ناحیه 5 مشهد از مدارس اردکان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس ناحیه 5 مشهد از مدارس ابتدایی شهرستان بازدید بعمل آورده و روند اجرای امور آموزشی و پرورشی را در آنها مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.

گفتنی است مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس ابتدایی ناحیه پنج مشهد و شهرستان پس از بازدید طی جلسه ای به تجزیه و تحلیل و ارائه بازخورد از بازدیدهای صورت گرفته پرداختند و پیرامون راهکارها و تجربیات خود در راستای بهبود و ارتقاء سطح آموزشی و پرورشی دانش آموزان به بحث و تبادل نظر پرداختند.