نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاسهای آمادگی سال تحصیلی جدید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، حمید ادبی، معاون آموزشی، محمدعلی طالعی، معاون پرورشی و شهلاسادات مصطفوی، کارشناس آموزش ابتدایی این مدیریت از کلاسهای آمادگی و تقویتی سال تحصیلی 97-96 دبستان 22 بهمن بازدید کردند و روند برگزاری این کلاسها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.