نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های امتحانی متوسطه دوره دوم فنی حرفه ای

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان همراه با جمعی از کارشناسان این مدیریت از حوزه امتحانات آموزشگاه های فنی حرفه ای  شهید صدوقی، شفق ، کارودانش حسن پور، فاطمه الزهرا و شهید مطهری بازدید به عمل آوردند.