نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه امتحانی متوسطه دوره اول

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان همراه با جمعی از کارشناسان این مدیریت از حوزه امتحانات آموزشگاه های نمونه سعدی ، فرزانگان شهدا، معراج ، چهارده معصوم، مریم و شهید عاصی زاده بازدید به عمل آوردند.