نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه امتحانی متوسطه دوره اول

بازدید از حوزه امتحانی متوسطه دوره اول


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان همراه با جمعی از کارشناسان این مدیریت از حوزه امتحانات آموزشگاه های نمونه سعدی ، فرزانگان شهدا، معراج ، چهارده معصوم، مریم و شهید عاصی زاده بازدید به عمل آوردند.