نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه تصحیح امتحانات نهایی بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان و حمید ادبی ‌،مدیر و معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان از حوزه تصحیح اوراق امتحانات نهایی بازدید بعمل آورده و روند تصحیح اوراق امتحانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.