نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه تصحیح امتحانات نهایی بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر و کارشناس حراست این مدیریت از حوزه تصحیح امتحانات نهایی شهرستان بازدید به عمل آورده و روند تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.