نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه اول بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، صبح امروز مدیر و کارشناسان آموزش متوسطه اول و ارزیابی عملکرد این مدیریت ازحوزه های  امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه او.ل شهرستان بازدید بعمل آورده و روند اجرای آن را مورد ارزیابی قرار دادند.