نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات مدارس عقدا بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت صبح امروز حمید ادبی، معاون آموزشی، و مهدی فتوحی ، کارشناس امتحانات این مدیریت از روند برگزاری امتحانات نوبت دوم ابتدایی دوره دوم و متوسطه دوره اول و دوم عقدا و مزرعه نو بازدید بعمل آورده و آن را مورد ارزیابی قرار دادند.