نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتمام طرح توسعه کانون فرهنگی،تربیتی حضرت امام خمینی (ره)

روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اتمام طرح توسعه سالن کانون فرهنگی ،تربیتی حضرت امام خمینی(ره) با حضوررییس آموزش و پرورش وهیئت همراه؛ لازم به ذکراست که ظرفیت این سالن با زیربنای  ۲۵۰متر به ۶۰۰نفرافزایش یافته است.